Omgaan met ouders

Zowel ouders als leerkrachten hebben het beste voor met een leerling. Ieder kijkt wel vanuit een verschillend perspectief naar de leerling. Een leerling gedraagt zich dikwijls heel anders thuis dan op school. Het is dan ook belangrijk om tot een goede strategie te komen om het pestprobleem aan te pakken. Het is belangrijk om goed naar de ouders te luisteren en goed op elkaar in te spelen. Zo kan je een oplossing vinden om met een pestprobleem om te gaan.
                          
Om een goed gesprek te voeren met de ouders kan men verschillende stappen nemen:
Stap 1:
Het is belangrijk dat als ouders naar jou komen om te zeggen dat hun kind gepest wordt dat je hiervoor je tijd neemt.
Naar gelang van de situatie van het pesten laat je ouders zelf naar je toe komen of vraag je een gesprek aan.
Stap 2:
Zorg dat het doel van het gesprek duidelijk is.
Er moet besproken worden wat de ouders van je verwachten en wat men als leerkracht wel en niet kan ondernemen om te helpen.
Spreek niet tegen de ouders maar met de ouders. Zowel ouders als leerkrachten hebben het beste voor met het kind. Het is belangrijk als leerkracht actief te luisteren. Dit wil niet zeggen dat men als leerkracht altijd akkoord moet gaan.
Maak indien ook nodig een afspraak voor een follow-up gesprek.
Stap 3:
Stel op school een vertrouwenspersoon aan waarbij ouders terecht kunnen om de kern van het probleem te bespreken. Het best iemand met een sterke voorkennis of opleiding in het veld. Als je dit doet dan is het voor ouders gemakkelijker om over het probleem te praten.
Stap 4:
Ook de ouders van de pestkop moeten ingelicht worden over de situatie.
Vraag als leerkracht hiervoor ook een gesprek aan met de ouders.
Dit is zeer moeilijk, want het nieuws komt soms hard en meestal onverwacht aan. Het is voor de ouders soms moeilijk te geloven. Thuis kan diegene die pest iemand zijn die totaal geen pestgedrag vertoont. Het is dan ook belangrijk als leerkracht om heel duidelijk te communiceren naar de ouders toe. Dit op een positieve manier zonder beschuldigingen.
Stimuleer de ouders om het pestgedrag thuis met hun kind te bespreken.
Stap 5:
Om het pestgedrag op te volgen kan men een dossier opmaken, zowel van de gepeste als diegene die pest. Zo kan men een zicht krijgen of het vordert in positieve zin of negatieve zin. op die manier kan men de ouders actief betrekken bij het proces of direct op de hoogte brengen als er problemen zijn.
Stap 6:
Als men geen vat krijgt op de situatie dan kan men de ouders van diegene die pest als de ouders van het gepeste kind doorverwijzen naar professionele instanties zoals bijvoorbeeld kinder- en jongeren telefoon, pestweb,…